Ανακοίνωση προς τους αιτούντες υποψήφιους καταρτιζόμενους

Στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5034827» και συγκεκριμένα στο Άρθρο 3 αναγράφεται: «Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με τη προϋπόθεση ότι ικανοποιούν το κριτήριο συμμετοχής - εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας)».

Διευκρινίζεται ότι η αναγραφόμενη ως ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία υπεβλήθη (έγινε upload) στο πληροφοριακό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων της ΚΕΕΕ, και το τελευταίο (8Ο) απαιτούμενο από την πρόσκληση δικαιολογητικό.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κάποιο δικαιολογητικό χαρακτηρισθεί ως “εκκρεμεί επαναμεταφόρτωση upload” από την ομάδα ελέγχου των αιτήσεων ως ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης θα λαμβάνεται η νέα ημερομηνία επαναμεταφόρτωσης του αρχείου. Για το λόγο αυτό εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής καθώς και της ορθής και σωστής προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών.