Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ αναδόχων - παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ενταγμένων στη Πράξη ωφελούμενων

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους που έχουν ενταχθεί στο οριστικό μητρώο ωφελούμενων της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827 ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο, στελέχη των Ενώσεων Εταιριών στις οποίες έχουν κατακυρωθεί τα επιμέρους Υποέργα θα επικοινωνήσουν μαζί τους για τη δημιουργία τμημάτων ανά περιφέρεια και θεματική ενότητα.

Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να ελέγχουν την προσωπική τους αλληλογραφία στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.