Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 6ης επιλογής, Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827, στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η 6η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν από 14/1/2021 μέχρι 1/04/2021, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι οποίες αφορούσαν τις ομάδες περιφερειών Σε Μετάβαση (Δ. Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και Περισσότερο. Ανεπτυγμένες (Νότιο. Αιγαίο)

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός  πίνακας, στον οποίο αναφέρονται οι επιτυχόντες, και οι επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά χρονικής υποβολής της αίτησης, καθώς και οι απορριφθέντες.