Ανακοίνωση για την καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων

 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους που ολοκληρώνουν το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής – Κατάρτισης και Πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους που περιγράφονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, θα γίνεται τμηματικά αφού οριστικοποιηθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους ωφελούμενους, από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με τη συνεργασία της ομάδας του συμβούλου της πράξης και σύμφωνα με την επιχειρησιακή δυνατότητα αυτών.

Επισημαίνουμε ότι οι πληρωμές των εκπαιδευτικών επιδομάτων των ωφελούμενων θα γίνεται ανά τμήμα και όχι μεμονωμένα ανά άτομο, λαμβάνοντας υπόψη και τις χρηματοδοτικές ροές του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΕΕΕ και οι εμπλεκόμενες στη διαδικασία των πληρωμών μονάδες, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή εκτέλεση της διαδικασίας των πληρωμών και εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης της πράξης