Ανακοινώσεις

 10 Nov 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 3ης επιλογής Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827
 23 Oct 2020 Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ αναδόχων - παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ενταγμένων στη Πράξη ωφελούμενων
 19 Oct 2020 Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων 2ης Επιλογής
 02 Oct 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 2ης επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (ΟΠΣ 5034827)
 18 Sep 2020 Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων 1ης Επιλογής Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (ΟΠΣ 5034827)
 08 Sep 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 1ης επιλογής
 03 Jun 2020 Ανακοίνωση προς τους αιτούντες υποψήφιους καταρτιζόμενους
 03 Jun 2020 Διαδικασία ελέγχου πορείας Αίτησης και επισύναψης αρχείων
 29 May 2020 Διαδικασίες αλλαγής επισυναπτόμενων αρχείων
 11 May 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη